17 mayo 2008


stay stroong

m, oii acompaa;aa a mii papii a suu trabajoo :D
ess maestroo en laa prepa, da fisiicaa ..?
ahah,, no poess oy me seenti de lo mehoor, xqee fuee a darr clasee ne doos salooness, bunoo a ponerr un exameenn, xd.
a y dee qee mm, coomo 5 chaboos, o maas! ndaamas mee stabaan biiendoo y assii ,, y doos mee preeguntaroon noo a qee preepa vas a entrarr? y asii,, xqee apenass estoee en seegundoo dee cQ,, haha, lees digoo, noo a la tecnicaa mediicaa,, ozeea no ess la miismaa, y diiceeen, aii qee maaal, y noo see qee, aii me encaantoo unoo dee ello, dee qee mee pusee a contestarr el exameen, y sooper diifiicil y yoo aii noo see nadaaa.. y ell mee ayuudo a aseer loss probleemsss y assii,, aaaaaaaaa! lo amo! (L)
\loo peorr ! noo see comoo se llamaaa!!..
buaaaaaaaa!
loo peoorr.
ma;aana empeezaree de nuebo cn mii sooper dietaa qee comii comoo cerdoo! see quidann priinsess!
biiee!

No hay comentarios.: