17 julio 2008


stay stroong
andrea tuu puedeess
qiierees serr sireena o ballenaa?
tuu puedess
paraa serr bonithaa y noo defraaudaar a anaaa
nii requuriir a miiaa
tiienees qee aguantaar!